14 дэх удаагийн СХТТШ-д тэнцсэн иргэдийн нэрс болон тоон мэдээ