Боловсролын салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШ /Kindergarten teachers/ 2014-08-05
2 ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛЫН БАГШ /Special education teachers/ 2014-08-05
3 СУРГУУЛИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТАН /Child, family, and School social workers/ 2014-08-05
4 СУРГАЛТ, МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ЗӨВЛӨХ /Educational, vocational, and school counselors/ 2014-08-05
5 НОМЫН САНЧ /Librarians/ 2014-08-05
6 КОЛЛЕЖ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН НИЙГМИЙН ХАРИЛЦААНЫ БАГШ /Social work teachers, Postsecondary/ 2014-08-05
7 КОЛЛЕЖ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ХИЧЭЭЛИЙН БАГШ /Engineering teachers, Postsecondary/ 2014-08-05
8 КОЛЛЕЖ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН УЛС ТӨР СУДЛАЛ, НИЙГМИЙН УХААНЫ БАГШ /Political science teachers, Postsecondary/ 2014-08-05
9 КОЛЛЕЖ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ФИЛОСОФИ, ШАШИН СУДЛАЛЫН БАГШ /Philosophy and religion teachers, Postsecondary/ 2014-08-05
10 КОЛЛЕЖ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН СОЦИОЛОГИЙН БАГШ /Sociology teachers, Postsecondary/ 2014-08-05
11 КОЛЛЕЖ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН БАГШ /Business teachers, Postsecondary/ 2014-08-05
12 КОЛЛЕЖ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БИОЛОГИЙН БАГШ /Biological science teachers, Postsecondary/ 2014-08-05
13 КОЛЛЕЖ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАГШ /Economics teachers, Postsecondary/ 2014-08-05
14 КОЛЛЕЖ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ГАДААД ХЭЛНИЙ БАГШ /Foreign language teachers, Postsecondary/ 2014-08-05
15 КОЛЛЕЖ, ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БИЕИЙН ТАМИРЫН БАГШ /Recreation andmfitness studies teachers, Postsecondary/ 2014-08-05
16 КОЛЛЕЖ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН МОНГОЛ ХЭЛ, УРАН ЗОХИОЛЫН БАГШ /Mongolian language and literature teachers, Postsecondary/ 2014-08-05
17 КОЛЛЕЖ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН МАТЕМАТИКИЙН БАГШ /Mathematicаl science teachers, Postsecondary/ 2014-08-05
18 КОЛЛЕЖ, ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР /Education Administrators, Postsecondary/ 2014-08-05
19 ДУНД СУРГУУЛИЙН МОНГОЛ ХЭЛ, УРАН ЗОХИОЛЫН БАГШ /Elementary school Mongolian language and literature teachers/ 2014-08-05
20 ДУНД СУРГУУЛИЙН ХИМИЙН БАГШ /Elementary school chemistry teachers/ 2014-08-05
Нийт: 26 үр дүн
1 2  Дараах