Хууль, хууль сахиулах, онцгой байдлын салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 МӨРДӨН БАЙЦААГЧ /Police inspector/ 2014-08-07