Хууль, хууль сахиулах, онцгой байдлын салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ХЭРГИЙН ГАЗРЫН ШИНЖЭЭЧ /Crime scene investigator/ 2014-08-07
2 ХЭСГИЙН БАЙЦААГЧ /Field inspector/ 2014-08-07
3 ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА, АЛБАН ХААГЧ /Managers of Correctional Officers/ 2014-08-07
4 ХУУЛЬЧ /lawyer/ 2014-08-07