Хууль, хууль сахиулах, онцгой байдлын салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ /Marshal officer/ 2014-08-07
2 ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ /Legal Secretaries/ 2014-08-07
3 ШҮҮГЧ /Judges, Magistrate Judges, and Magistrates/ 2014-08-07