Хууль, хууль сахиулах, онцгой байдлын салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
1 ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧ /Arbitrators, Mediators, and Conciliators/ 2014-08-07
2 ЭРГҮҮЛИЙН ЦАГДАА /Police patrol/ 2014-08-07