Шинжлэх ухааны зарим салбар

Ажил мэргэжлийн нэр Огноо
21 МОЛЕКУЛ БИОЛОГИЧ, ГЕНЕТИКЧ /Genetics/ 2014-08-07
22 МИКРОБИОЛОГИЧ /Microbiologists/ 2014-08-07
23 МАТЕМАТИКЧ /Mathematicians/ 2014-08-07
24 ГАДААД АЛБАНЫ АЖИЛТАН (Foreign service officer) 2014-08-07
25 ГАЗАР ЗҮЙЧ /Geographer/ 2014-08-07
26 БИОХИМИЧ /Biochemist/ 2014-08-07
27 БИОФИЗИКЧ /Biophisics/ 2014-08-07
28 БИОЛОГИЧ /Biologists/ 2014-08-07
29 АНАЛИТИК ХИМИЧ /Analytical chemist/ 2014-08-07
30 АНТРОПОЛОГИЧ /Anthropologists/ 2014-08-07
Нийт: 30 үр дүн