ӨРМИЙН МАШИНЫ ОПЕРАТОР /Drilling machine operator/

Хийж гүйцэтгэдэг ажил

Өрөмдөх, газрын хөрсөнд цооног өрөмдөх, машин механизмыг ажиллуулах, хянах зэрэг ажил эрхэлнэ.

Ажлын байранд ашиглах багаж хэрэгсэл

Өрмийн машин, машин болон техникийн засварын ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах бүх төрлийн багаж, тоног төхөөрөмж, эдангийн материалын шинж чанар, тэдгээрийн холбоос, хэмжилтийн төрөл бүрийн багаж, хөдөлмөр хамгааллын хувцас, холбогдох хэрэгсэл. 

Ажил мэргэжлийн ерөнхий ба тусгай бэлтгэл

Мэргэжил олгох түр сургалтанд хамрагдаж, мэргэжлийн үнэмлэх авсан байх. Үйлдвэрлэл дээрх сургалт болон мэргэжлийн чиглэлийн техникийн коллеж, техник мэргэжлийн сургуульд суралцах.

Тухайн мэргэжлээр гүйцэтгэх үндсэн үүрэг чиглэл

  • Хөрсийг зүсэж шилжүүлэх, өрөмдөх
  • Өөрийн хариуцсан техниктээ анхаарал тавин механикуудтай хамтран засвар хийх, цэвэрлэгээ хийх
  • Ачиж, буулгах явцыг хянан, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг мөрдөн ажиллах 

Мэргэжлийн ур чадвар

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг ханган ажиллах, техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг эвдрэл гэмтэлгүй хэвийн ажиллуулдаг байх, багаж төхөөрөмж ашиглах засварлах.

Бие хүний онцлог шинж чанар, чадварууд

Хараа хөдөлгөөний ой тогтоолт, орон зайн баримжаалал, хийсвэр сэтгэхүй сайтай,олон янзын нөхцөл байдалд хөрвөн ажиллах чадвартай, хариуцлагатай, нягт нямбай. Ачаалал даах чадвартай.

Хөдөлмөрлөх орчны эрүүл ахуйн нөхцөл

Хэвийн бус

Хөдөлмөрийн зохион байгуулалт ба ажлын дэглэм

Ажлын 8-12 цагаар, багаар болон ганцаарчлан, ээлжээр ажиллана, /Хээр гадаа шороо тоосжилт, дуу чимээ, доргилт ихтэй уурхайн орчинд ажиллана./ 

Ажлын явцад гарч болох эрсдэл

Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэглэлийг зөв хэрэглээгүйгээс болон аюулгүй ажиллагааны заавар журмыг мөрдөөгүйгээс аваар осол гарах, цаашлаад амь насаа алдах, бусдын амь насыг хохироох, бие эрхтнээ гэмтэж, мэргэжлээс шалтгаалах өвчтэй болох.

Ирээдүйд ахих дэвших боломж

Цаашид инженер техникийн ажилтан, техникийн сургагч бригад, хэлтсийн дарга болох боломжтой.