Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-05-08
2 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-05-08
3 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-05-08
4 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-05-08
5 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-05-08
6 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-05-08
7 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-05-08
8 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-05-08
9 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-05-08
10 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-05-08
Нийт: 350 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах