Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-08-13
2 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-08-13
3 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-08-13
4 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-08-13
5 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-08-13
6 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-08-13
7 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-08-13
8 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-08-13
9 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-08-13
10 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-07-05
Нийт: 275 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах