Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2019-03-06
2 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2019-03-06
3 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2019-03-06
4 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-03-06
5 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-03-06
6 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-03-06
7 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-03-06
8 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-03-06
9 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-03-06
10 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2019-02-12
Нийт: 338 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах