Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
11 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-03-07
12 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-03-07
13 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-03-07
14 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-03-07
15 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-03-07
16 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-03-07
17 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-03-07
18 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-03-07
19 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-02-08
20 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-02-08
Нийт: 240 үр дүн