Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
11 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-07-05
12 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-07-05
13 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-07-05
14 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-07-05
15 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-07-05
16 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-07-05
17 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-07-05
18 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-07-05
19 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-06-07
20 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-06-07
Нийт: 275 үр дүн