Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
11 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-05-08
12 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-05-08
13 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2019-03-06
14 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2019-03-06
15 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2019-03-06
16 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-03-06
17 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-03-06
18 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-03-06
19 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-03-06
20 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-03-06
Нийт: 350 үр дүн