Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
11 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-05-15
12 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-05-15
13 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-05-15
14 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-05-15
15 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-05-15
16 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-05-15
17 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-05-15
18 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-04-05
19 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-04-05
20 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-04-05
Нийт: 257 үр дүн