Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
11 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-12-16
12 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-12-16
13 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-10-21
14 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-10-21
15 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-10-21
16 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-10-21
17 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-10-21
18 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-10-21
19 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-10-21
20 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-10-21
Нийт: 392 үр дүн