Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
11 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-07-16
12 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-07-16
13 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-05-08
14 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-05-08
15 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-05-08
16 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-05-08
17 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-05-08
18 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-05-08
19 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-05-08
20 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-05-08
Нийт: 362 үр дүн