Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
11 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-10-04
12 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-10-04
13 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-10-04
14 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-10-04
15 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-10-04
16 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-10-04
17 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-10-04
18 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 09 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-10-04
19 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-09-06
20 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-09-06
Нийт: 195 үр дүн