Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
21 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-07-16
22 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-07-16
23 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-07-16
24 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-07-16
25 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-07-16
26 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-07-16
27 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-07-16
28 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-07-16
29 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-07-16
30 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-07-16
Нийт: 380 үр дүн