Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
21 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-10-05
22 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-10-05
23 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-10-05
24 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-10-05
25 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-10-05
26 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-10-05
27 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-10-05
28 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-09-06
29 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-09-06
30 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-09-06
Нийт: 311 үр дүн