Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
21 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-02-08
22 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-02-08
23 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-02-08
24 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-02-08
25 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-02-08
26 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-02-08
27 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-02-08
28 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-01-08
29 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2018-01-08
30 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2018-01-08
Нийт: 240 үр дүн