Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
21 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-05-08
22 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-05-08
23 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-05-08
24 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-05-08
25 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2019-03-06
26 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2019-03-06
27 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2019-03-06
28 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-03-06
29 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-03-06
30 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-03-06
Нийт: 362 үр дүн