Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
21 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-06-07
22 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-06-07
23 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-06-07
24 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-06-07
25 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-06-07
26 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-06-07
27 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-06-07
28 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-05-15
29 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-05-15
30 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-05-15
Нийт: 275 үр дүн