Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
31 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-08-07
32 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-08-07
33 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-08-07
34 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-08-07
35 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-08-07
36 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-08-07
37 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-07-06
38 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-07-06
39 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-07-06
40 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-07-06
Нийт: 195 үр дүн