Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
31 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-09-06
32 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-09-06
33 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-09-06
34 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-09-06
35 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-09-06
36 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-09-06
37 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-08-13
38 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-08-13
39 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-08-13
40 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-08-13
Нийт: 311 үр дүн