Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
31 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-11-19
32 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-11-19
33 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-11-19
34 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-11-19
35 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-11-19
36 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-11-19
37 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-10-05
38 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-10-05
39 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-10-05
40 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-10-05
Нийт: 329 үр дүн