Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
31 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-07-16
32 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-07-16
33 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-07-16
34 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-07-16
35 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-07-16
36 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-07-16
37 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-07-16
38 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-07-16
39 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-07-16
40 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-07-16
Нийт: 392 үр дүн