Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
31 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-05-08
32 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-05-08
33 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-05-08
34 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-05-08
35 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-05-08
36 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-05-08
37 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-05-08
38 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-05-08
39 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-05-08
40 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-05-08
Нийт: 380 үр дүн