Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
31 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-01-08
32 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-01-08
33 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-01-08
34 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-01-08
35 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-01-08
36 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-01-08
37 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-12-13
38 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-12-13
39 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-12-13
40 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-12-13
Нийт: 240 үр дүн