Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
31 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-05-15
32 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-05-15
33 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-05-15
34 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-05-15
35 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-05-15
36 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-04-05
37 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-04-05
38 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-04-05
39 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-04-05
40 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-04-05
Нийт: 275 үр дүн