Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
31 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-03-07
32 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-03-07
33 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-03-07
34 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-03-07
35 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-03-07
36 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-02-08
37 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-02-08
38 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-02-08
39 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-02-08
40 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-02-08
Нийт: 257 үр дүн