Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
41 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-02-08
42 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-02-08
43 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-02-08
44 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-02-08
45 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-01-08
46 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2018-01-08
47 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2018-01-08
48 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-01-08
49 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-01-08
50 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-01-08
Нийт: 257 үр дүн