Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
41 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-12-13
42 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-12-13
43 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-12-13
44 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-12-13
45 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-12-13
46 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-11-06
47 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-11-06
48 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-11-06
49 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-11-06
50 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-11-06
Нийт: 240 үр дүн