Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
41 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-10-05
42 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-10-05
43 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-10-05
44 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-10-05
45 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-10-05
46 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-09-06
47 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-09-06
48 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-09-06
49 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-09-06
50 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-09-06
Нийт: 329 үр дүн