Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
41 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-06-07
42 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-06-07
43 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-06-07
44 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-06-07
45 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-06-07
46 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-05-15
47 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-05-15
48 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-05-15
49 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-05-15
50 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-05-15
Нийт: 293 үр дүн