Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
41 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-08-13
42 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-08-13
43 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-08-13
44 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-08-13
45 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-08-13
46 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-07-05
47 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-07-05
48 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-07-05
49 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-07-05
50 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-07-05
Нийт: 311 үр дүн