Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
41 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-04-05
42 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-04-05
43 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-04-05
44 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-04-05
45 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-03-07
46 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-03-07
47 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-03-07
48 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-03-07
49 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-03-07
50 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-03-07
Нийт: 275 үр дүн