Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/


Хавсаргасан файл: