Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/


Хавсаргасан файл: