Өрхийн амжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 2013 ОНЫ СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааны тойм

Товчилсон үгийн жагсаалт

Үндсэн ойлголт, тодорхойлолт

Тайлбар: Судалгааны тайлангийн хүснэгт болон графикуудыг Бүлэг тус бүрт задлаж оруулсныг "+" дээр дарж харах боломжтой.