Монгол улсын өрх, хүн амын аж байдлын дүр төрх
Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох 2013 оны судалгааны үр дүн

Эх үүсвэр: НХҮЕГ, Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа, 2014